Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Regulamin klasy sportowej

 1. Klasa sportowa jest przewidziana dla uczniów klas 4-6. Rozpoczęcie szkolenia od klasy 4-tej. Cała klasa będzie liczyła max 28 os., 14 osób z dyscypliny szermierka i 14 osób z dyscypliny taekwondo olimpijskie.
 2. Po skończeniu szkolenia sportowego możliwość kontynuowania dalszych treningów w gimnazjum, szkole średniej jak również w KS AZS AWF Wrocław
 3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani posiadać aktualnie badania sportowe
 4. Klasa sportowa, w której prowadzone będzie nauczanie szermierki i taekwondo olimpijskiego powołana zostanie 1 września 2009 r. i funkcjonować będzie przez trzy lata
 5. Szkolenie sportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem sal gimnastycznych oraz  przyległego terenu
 6. Zajęcia sportowe ogólne odbywać się będą w oparciu o autorski program nauczania wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej nr dopuszczenia DKW – 4014 – 68/99 zmodyfikowany poprzez rozszerzenie o treści nauczania szermierki i taekwondo olimpijskiego
 7. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła wraz z sekcjami szermierczą oraz taekwondo olimpijskiego KS AZS AWF Wrocław będzie organizować dla uczniów obozy sportowe
 8. Klasa sportowa współpracować będzie z sekcjami szermierczą oraz taekwondo olimpijskiego KS AZS AWF Wrocław
 9. Klasa sportowa korzystać będzie z opieki medycznej w Przychodni Sportowo Lekarskiej we Wrocławiu
 10. W klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdej z grup (4h zajęcia programowe + 6h zajęcia z dyscypliny)
 11. W uzasadnionych przypadkach uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale
 12. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela/trenera i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych
 13. W przypadku powstania wakatu w klasie sportowej istnieje możliwość dochodzenia uczniów do klasy, jeśli spełnią kryteria sprawnościowe. W innych przypadkach decyduje trener koordynator programu szkolenia sportowego z dyscypliny szermierka i taekwondo olimpijskie
 14. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych

Comments are closed.

Click to listen highlighted text!