Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

warunki niezbędne do zakwalifikownia

 1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi wykonanymi przez lekarza medycyny sportowej. W dniu rekrutacji wszyscy uczniowie są zobowiązani posiadać zgodę od lekarza pierwszego kontaktu na udział w testach sprawnościowych do klasy sportowej
 2. Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w klasie sportowej, (o ile dziecko spełni wyżej wymienione kryteria) należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 30.04.2010. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl lub można go pobrać osobiście z sekretariatu szkoły.
 3. Spełnienie norm testu sprawności fizycznej:
 • bieg po kopercie
 • skok w dal z miejsca
 • skok dosiężny
 • skłon tułowia w przód
  Dokładny opis testów podany jest na stronie internetowej szkoły w dziale Klasa Sportowa
 1. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej będzie wyłoniona na podstawie zdobytych punktów z ww. testów i sprawdzianów, świadectwa szkolnego, rozmowy kwalifikacyjnej z trenerem koordynatorem lub psychologiem szkolnym, oraz innych kryteriów nie objętych ww. programem autorskim
 2. Procentowy podział punktów będzie ustalony na podstawie łącznej liczby chętnych kandydatów do klasy sportowej i miejsc przewidzianych dla grupy uczniów ze specjalizacją z szermierki i taekwondo olimpijskiego
 3. Po zakwalifikowaniu się do klasy sportowej, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy uczeń klasy sportowej musiposiadać aktualne badania lekarza medycyny sportowej
 4. Terminy rekrutacji do klasy sportowej zostaną ustalone po 30.04.2010 r.

Każdy uczeń zobowiązany jest przyjść w dniu rekrutacji w stroju sportowym, Dzieci spoza szkoły muszą posiadać pisemną zgodę  aktualnego dyrektora szkoły że wyraża zgodę na udział w rekrutacji do klasy sportowej. Odpowiedni wniosek znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl w dziale dokumenty szkolne

 1. Wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem klasy sportowej, rekrutacją oraz wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl
 2. Ostateczny termin z naboru do klasy sportowej zostanie podany max w dniu zakończenia roku szkolnego, w przypadku wystąpienia wakatu najpóźniej do 27 sierpnia.

Comments are closed.

Click to listen highlighted text!