Zasady rekrutacji do klasy sportowej

warunki niezbędne do zakwalifikownia

 1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi wykonanymi przez lekarza medycyny sportowej. W dniu rekrutacji wszyscy uczniowie są zobowiązani posiadać zgodę od lekarza pierwszego kontaktu na udział w testach sprawnościowych do klasy sportowej
 2. Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w klasie sportowej, (o ile dziecko spełni wyżej wymienione kryteria) należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 30.04.2010. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl lub można go pobrać osobiście z sekretariatu szkoły.
 3. Spełnienie norm testu sprawności fizycznej:
 • bieg po kopercie
 • skok w dal z miejsca
 • skok dosiężny
 • skłon tułowia w przód
  Dokładny opis testów podany jest na stronie internetowej szkoły w dziale Klasa Sportowa
 1. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej będzie wyłoniona na podstawie zdobytych punktów z ww. testów i sprawdzianów, świadectwa szkolnego, rozmowy kwalifikacyjnej z trenerem koordynatorem lub psychologiem szkolnym, oraz innych kryteriów nie objętych ww. programem autorskim
 2. Procentowy podział punktów będzie ustalony na podstawie łącznej liczby chętnych kandydatów do klasy sportowej i miejsc przewidzianych dla grupy uczniów ze specjalizacją z szermierki i taekwondo olimpijskiego
 3. Po zakwalifikowaniu się do klasy sportowej, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy uczeń klasy sportowej musiposiadać aktualne badania lekarza medycyny sportowej
 4. Terminy rekrutacji do klasy sportowej zostaną ustalone po 30.04.2010 r.

Każdy uczeń zobowiązany jest przyjść w dniu rekrutacji w stroju sportowym, Dzieci spoza szkoły muszą posiadać pisemną zgodę  aktualnego dyrektora szkoły że wyraża zgodę na udział w rekrutacji do klasy sportowej. Odpowiedni wniosek znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl w dziale dokumenty szkolne

 1. Wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem klasy sportowej, rekrutacją oraz wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp91.wroclaw.pl
 2. Ostateczny termin z naboru do klasy sportowej zostanie podany max w dniu zakończenia roku szkolnego, w przypadku wystąpienia wakatu najpóźniej do 27 sierpnia.

Comments are closed.